Meer over zorg

Wonen en leven met zorg

Genieten van een ontzorgde oude dag, dat kan bij Zorggroep De Laren. Van persoonlijke verzorging tot begeleiding bij dagelijkse bezigheden en van intensieve verpleging tot een steuntje in de rug. Zowel mensen met dementie als mensen met lichamelijke beperkingen kunnen bij ons terecht. Dag en nacht kunt u vertrouwen op onze deskundige en betrokken zorg. In elke villa staat een team van professionals voor u klaar. Wij hechten waarde aan de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van onze bewoners. Ook als uw zorgvraag onverhoopt toeneemt, kunt u bij ons blijven wonen. Nogmaals verhuizen is niet nodig mits de eigen veiligheid en die van medebewoners niet in het geding is*.

*Zie ook onze in- en exclusiecriteria. U kunt ze opvragen bij de locatiemanager of via het hoofdkantoor.

Tijdelijke zorg in ons Zorghotel

Als u tijdelijk zorg nodig heeft en niet thuis verzorgd kan worden, is ons Zorghotel een uitstekende oplossing. In uw eigen studio krijgt u de professionele zorg die u nodig heeft. Daarnaast kunt u gebruik maken van de faciliteiten die de villa u biedt. Uw familie, vrienden en kennissen zijn te allen tijde welkom. Meer informatie over de zorghotelfaciliteiten van onze villa's is hier beschikbaar.

Zorg en dementie

Dementie is een complex ziektebeeld. Er zijn verschillende vormen van dementie die elk op een eigen manier tot uiting komen. Onze benaderingswijze en onze zorg sluit aan bij het individu en de fase waarin de dementie zich openbaart. Welke vorm van dementie uw familielid ook heeft onze deskundigheid sluit hierop aan. De woon- en leefomgeving in onze villa's is veilig en toegerust op de situatie van uw familielid.

Palliatieve zorg

Bij onze bewoners is een teruggang in mogelijkheden na verloop van tijd onvermijdelijk. We sluiten met ons zorgconcept aan bij elke nieuwe situatie en bieden passende zorg voor elke levensfase. Onze villa's bieden ook deskundige zorg en een thuis indien palliatieve zorg aan de orde is. Dit ingrijpende proces ondersteunen wij door gesprekken met alle betrokkenen, bewoners en familieleden. De huisarts is hierbij intensief betrokken.

Wettelijke vertegenwoordiging bij wilsonbekwaamheid

Een wilsonbekwame bewoner heeft een (wettelijk) vertegenwoordiger die de beslissingen neemt op het gebied waarop de bewoner wilsonbekwaam is. Een wettelijk vertegenwoordiger is iemand die voor een bewoner mag optreden en beslissen (hij of zij beslist dan vanuit goed vertegenwoordigingsschap; hoe had mw/dhr dit gewild als zij/hij nog zelf zou kunnen beslissen). De vertegenwoordiger moet dus hierbij wel de bewoner zo veel mogelijk betrekken. Een arts of psycholoog stelt in principe vast of een bewoner wilsonbekwaam is. Als hij/zij de bewoner wil behandelen, moet hij ook toestemming vragen aan een wettelijk vertegenwoordiger.

Volgens de Wet BOPZ/WGBO kunnen de volgende personen vertegenwoordiger zijn:

  • Curator / mentor = benoemd door de rechter;
  • De schriftelijk gemachtigde = benoemd door de bewoner zelf (in een schriftelijke verklaring);
  • De echtgenoot of partner = niet benoemd, vrijwillig;
  • Een ouder / kind / broer / zus = niet benoemd, vrijwillig (in de WZD wordt dit uitgebreid).

Wet BOPZ = bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen
WGBO = Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst
WZD = Wet zorg en dwang

De organisatie van onze zorg

24 uurszorg
In de villa zijn dag en nacht deskundige zorgprofessionals aanwezig. Deze medewerkers, verzorgenden en verpleegkundigen, werken conform uw zorgplan dat in overleg wordt opgesteld en waarin uw zorgvraag omschreven is. Ook signaleren zij veranderingen in uw situatie en spelen daarop in. Indien noodzakelijk schakelen zij huisarts, specialist of ambulance in. Met uw persoonsalarmering kunt uzelf ten alle tijden hulp in roepen.

Zorgplan en contactverzorgende
Als u bij ons komt wonen bespreken en inventariseren wij van tevoren uw zorgbehoefte en leggen we dit vast in uw digitale zorgplan. U krijgt u een vaste contactverzorgende. De contactverzorgende is degene die voor u en uw familie het aanspreekpunt is bij vragen over uw gezondheid. Ook onderhoudt hij/zij het contact met huisarts en paramedische zorgverleners. Uiteraard is het zorgplan dynamisch omdat uw situatie kan veranderen.

Huisarts en apotheek
Elke villa heeft een samenwerkingsverband met één of meerdere huisarts(en) en een apotheek. Bewoners kunnen zich al dan niet hierbij aansluiten. De vaste samenwerking heeft als voordeel dat de huisarts kennis heeft van ons zorgconcept en met regelmaat voor huisbezoek in de villa aanwezig is. De huisarts is als uw behandelaar eindverantwoordelijk voor uw gezondheid. De apotheek bezorgt wekelijks aan huis en heeft (twee)jaarlijks farmaceutisch overleg met de huisarts en uw contactverzorgende in de villa.

Begeleiding en activiteiten
Behoefte aan structuur, sociale interactie en begeleiding daarbij kan onderdeel zijn van de zorgbehoefte van bewoners. Deze zorg is bij ons toevertrouwd aan professionele activiteitenbegeleiders en is toegespitst op individuele wensen en behoeften. De activiteitenbegeleiders krijgen assistentie van het zorgteam en gastvrouwen of gastheren. Het structureren van de dag kan bijdragen aan een stabiele gezondheidssituatie.


Maak een afspraak

Wilt u de specifieke zorgsituatie van uzelf of uw familielid bespreken met een van onze deskundigen? Dan adviseren wij u een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek. Dit kan telefonisch of ter plaatste in de villa van uw keuze. Indien gewenst komen wij ook bij uw thuis voor het geven van toelichting.

Direct contact